2019 Reglemente 5000

OBS! Blå markerad text är nytt för 2019


Fordon


 • Bilen ska vara 20 år eller äldre enl. Transportstyrelsen.
  • Teamchef ansvarar för att registreringsnummer skickas till regnr@race4fun.se senast 2 veckor innan start.
 • Hästkraftsbegränsning: Tjänstevikt enligt registreringsbevis x 0,14
  Exempel: Tjänstevikt 1400kg x 0,14 = 196hk, max hästkrafter enligt bilens registreringsbevis.
 • Pimpning är obligatorisk enligt förutbestämt tema. Temat publiceras på Facebook/hemsida, senast 1 månad innan start.
  • Inga blinkande varningsljus, saftblandare, får användas då detta kan förväxlas med Race4fun's safety car.
  • Ej pimpad bil = ingen start
  • Dåligt pimpad bil = 1tim fördröjd start
 • Täckt kaross, vara tvåhjulsdrivna, serietillverkade person eller kombibilar i standardutförande, som är typbesiktade i Sverige. Minibussar, pickupbilar eller liknande är ej tillåtna.
 • Besiktigad av Svensk Bilprovning eller motsvarande instans med minimikrav på godkända bromsar.
 • Team som kört Race4funs tidigare tävlingar under innevarande år och valt att behålla bilen, måste ta med samma bil som som använts tidigare. Ny besiktning hos Svensk bilprovning behöver inte utföras.
 • Utrustad med säkerhetsbälten av minst originalbälte trepunktstyp, får bytas mot bälte av fyr/sexpunktstyp. Dess bakre infästning ska då sitta så högt som möjligt, dock ej högre än axelhöjd. Endast infästningsöglor av typ som är avsedda för bälten ska användas. Om bältets infästningspunkter sitter genom karosseriplåt, ska en bricka, minst 2 mm tjock och minst 40 cm2 i storlek, monteras på motsatt sida. Dimension på bult och mutter samt infästningsöglor ska vara 7/16 UNF.
 • Taklucka är inte tillåten, dock godkänns borttagen taklucka som ersatts med plåt.
 • Utrustad med kraftiga, synliga samt väl uppmärkta bogseringsöglor fram och bak, gärna av kätting eller stropp.
 • Standard däck, C-däck samt R-däck är tillåtna. Ej slicks eller dubbdäck.
 • Rutor ska vara av originaltyp, får inte ersättas med plastrutor. 
  • Om vindruta eller främre sidorutor går sönder eller ramlar bort under tävlingens gång inträder automatiskt körförbud, deltagare får dock fortsätta till sin plats i parkeringsdepån för reparation. Skadad bak- eller sidoruta får ersättas med glas- eller plastrutor.
 • Om ruta skulle spricka eller en ”ros” efter stenskott uppstår, kan bilen tillåtas fortsätta om sikten eller säkerheten ej äventyras. Tävlingsledningen avgör detta.
 • Lithiumbatteri är inte tillåtet.
 • Originallåsning för motorhuv och baklucka skall demonteras. Huvlås ersätts med låspinnar öppningsbara från utsidan, lås på baklucka ersätts med snabblåsning typ stroppar, låspinnar eller liknande.
 • Eventuella airbags ska demonteras.
 • Inredning får demonteras, inga vassa kanter får förekomma.
 • Stol och ratt får bytas och behållas efter tävling, dock måste ratt och förarstol finnas i bil vid överlämnandet efter tävlingens slut.
 • Skyddsbur/halvbur ska monteras och får behållas efter tävling. Kan köpas här!
  • Grundutförandet på skyddsburen ska överensstämma med minimum 1 huvudbåge samt 2 bakåtsträvor. Rördimension 38 x 2,5 mm eller 40 x 2,0 mm i hela buren.
  • Bilar som kör för första gången kan undantas från burkravet, dessa bilar kommer då vara synligt uppmärkta. Om samma bil ska delta i fler tävlingar ska skyddsbur/halvbur monteras. 
  • Alla bilar skrotas efter målgång, överskottet av skrotningspremien skänks till välgörenhet. Teamet kan dock välja att behålla bilen om man anmäler sig till nästa tävling på innevarande år och bokning uppvisas innan teamet lämnar banområdet. Om man inte kan köra nästkommande tävling doneras 500:- per missad tävling till välgörenhet. Efter årets sista tävling skrotas dock samtliga bilar utan undantag.


Tillåtna modifieringar karosseri


 • Hasplåtar får monteras, dock ej förstärkning av front.
 • Stötdämpare och fjäder är fritt att modifiera samt infästningar får förstärkas. Dock skall det som är monterats på bilen skrotas med bilen efter tävlingens slut.
 • Originaltank ska användas.
 • Motor, växellåda och drivlina skall följa bilens ursprung.
 • Avgassystem samt fastsättning av sådant får modifieras och förstärkas, dock får ej ljudnivå överstiga 85db.
 • Bil med originalmonterad katalysator skall sitta kvar.
 • Val av luftfilter är fritt.


Team/Förare


 • Varje team ska utse teamchef som är ansvarig kontaktperson med Race4fun. Teamchefen behöver inte vara förare.
 • Minst 2 max 6 förare per team.
 • Körkort behörighet B är minimikrav.
 • Dock kan man få tävla fr.o.m det kalenderår man fyller 15 år. Krav på godkänd racinglicens hos SBF gäller i detta fall. Deltagare under 18 år behöver även skriftligt godkännande av vårdnadshavare.
 • Samtliga förare ska inneha giltig licens utfärdad av SBF, prova-på-licens tecknas i samband med anmälan dock endast en gång per år. 
 • Under körning ska hjälm samt nackkrage bäras, säkerhetsnormen E22-05.
 • Säkerhetsbälte ska alltid användas på banan.
 • Heltäckande klädsel är obligatorisk av ej smältande material, ex bomull.
 • Passagerare är inte tillåtet.


Besiktning


 • Samtliga deltagande bilar och utrustning ska säkerhetsbesiktigas före start.
 • Missad besiktningstid innebär besiktning efter tävlingens start.
 • I samband med besiktning görs incheckning, teamchef ansvarar för att påskrivet registreringsbevis, gul del, lämnas in, samtliga förare registrerar sig samt att transponder och startnummer hämtas ut.
 • Bil och/eller förare som inte uppfyller reglerna tillåts inte starta eller fortsätta tävlingen förrän bristerna åtgärdats.


Säkerhet


 • Längs hela bansträckningen finns säkerhetsposteringar. Varje säkerhetspostering är utrustad med brandsläckare.
 • Posteringarna använder följande flaggor:
  • Gul: Omkörning förbjuden tills hinder passerats, var beredd att stanna. Följ safety car.
  • Grön: Banan klar.
  • Röd: Tävlingen avbruten, åk långsamt till depån.
  • Svart: Bestraffning - kör omedelbart till bandepå, gäller den bil vars startnummer syns på tavlan vid huvudpostering.
  • Svart/vit rutig: Tävlingen slut.
  • Race4fun äger egen Rescue bil med godkända klippsaxar, brandsläckningsutrustning samt utbildad personal. Finns på plats på samtliga tävlingar. 
  • Race4fun har alltid ambulans med sjukvårdspersonal på plats.
  • All personal har godkänd funktionärsutbildning.


Tankning


 • Tankning får endast ske på anvisad plats.
 • Absorbentmatta & gummimatta samt brandsläckare med pulver ska alltid finnas vid tankning av fordon.
 • Tankning skall ske med jeepdunk med pip. Trycksatt bränslebehållare är inte tillåtet.
 • Max 40liter per tankningstillfälle.
 • Bränslebehållare får inte förvaras i tankdepå.
 • Skulle förorening uppstå måste teamet omedelbart rapportera alla relevanta detaljer till Race4fun.


Depå


 • Tät presenning eller motsvarande skydd ska alltid användas under bil vid service eller uppställning av bilen.
 • Högsta tillåtna hastighet i depåområdet är ”gångfart”. Fordon som bryter mot detta kommer svartflaggas och bestraffas.


Förarmöte


 • Förarmöte sker i god tid innan start. Obligatorisk närvaro för samtliga förare.


Start


 • Start kommer att, beroende på bana, ske antingen med stillastående bilar med förare sittande i bilen, eller flygande start med safety car. När startsignal ges startar tävlingen för samtliga bilar.
 • Startplats/position baseras på datum och tidpunkt av bokning.
 • Exakt starttid för tävlingen kommuniceras på förarmötet.


Genomförande


 • Flest varv vinner.
 • För bästa pimpning utdelas bonusvarv beroende på banans längd.
 • Minimum 4-förarbyten är obligatoriska under tävlingen.
 • Race4fun förbehåller sig rätten att utdela eventuella extra bonusvarv.
 • Flest varv efter tävlingens hela tid inklusive bonusvarv vinner.
 • Liveuppdatering av varvtider finns att följa via app eller webbsida. Mer information finns på www.race4fun.se
 • Påkörning av annat fordon är FÖRBJUDET och kommer medföra svartflagg.
 • Race4fun ansvarar för att högsta hastighet för aktuell bana inte överskrids.
 • Det är inte tillåtet att hindra snabbare bil köra om.
 • Om omständigheterna så påfordrar, kan safety car eller bogserbil med blinkande gult ljus släppas ut på banan under pågående tävling, Deltagarna ska följa denna och omkörning är förbjuden av detta fordon eller medtävlande, brott mot detta orsakar svartflagg!
 • Om ett team påkallar hjälp på grund av personskada eller annan fara för person, kommer tävlingen rödflaggas.
 • Det är absolut förbjudet att kliva ur bilen på banan under pågående tävling, endast om bilen brinner får man lämna bilen. Personen tar omedelbart skydd bakom närmsta stålbarriär. Tävlingen kommer att rödflaggas.
 • Vid infart från bandepå ska bilar på banan lämnas företräde.
 • Förarbyte får endast ske på anvisas plats.
 • Deltagande bil får inte lämna tävlingsområdet under pågående tävling.
 • Förarsidoruta måste vara helt uppe, alternativt helt nere dock endast om godkänt fönsternät används, övriga sidorutor får vara helt nere eller helt uppe.
 • Om stötfångare faller bort under tävlingen ska eventuella utstickande fästen demonteras i parkeringsdepån innan körning får återupptas.
 • Skärm med liveresultat kommer att finnas på området.
 • Race4fun har rätt att avlysa hela tävlingen eller delar därav, i de fall för få deltagare anmält sig, samt i händelse av uteblivet tävlingstillstånd eller force majeure. I sådant fall kommer berörda deltagare meddelas snarast, dock senast 24 timmar före besiktningens början.
 • Alla deltagare måste följa banans gällande förhållningsorder och regler.


Bestraffningar


 • Bestraffningar utdelas av racecontroller eller ledningen.
 • Straffållor finns i bandepån.
 • Bestraffning sker genom ”stop and go” eller ”köp dig fri”, pengarna skänks oavkortat till välgörenhet. Förtydligande sker under förarmötet.
 • Förarbyte är inte tillåtet vid ”Stop & go” eller ”köp dig fri”.
 • Miljöförseelser kommer alltid bestraffas.
 • Bestraffning kan även medföra uteslutning från tävlingen.


Ansvar


 • Den som deltar i tävlingen gör det på eget ansvar och på egen risk. Race4fun, funktionär eller markägare kan således inte utan vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under loppet drabbar deltagaren.
 • Anmälan är bindande, vid förhinder kan platsen dock säljas vidare. Nytt teamnamn samt kontaktinformation måste meddelas Race4fun snarast möjligt, dock senast två veckor innan start.
 • Anmälan som inte är komplett behöver Race4fun inte acceptera.Vid frågor eller funderingar kontakta info@race4fun.se


Race4fun har rätt att ändra regler och ta beslut utöver det som är skrivet i detta dokument.


Eventuella regeländringar kommer kommuniceras innan loppets start.

I de fall oenighet skulle ske äger Race4fun rätt att ta beslutet.


Copyright © 2018 Race4fun AB